Privacy

1. Algemeen

Dit privacyreglement beschrijft hoe Tiesz handelend onder de naam Tiesz reikimaster (hierna de ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’ , meervoud de ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt, meervoud de ‘Cliënten’.

2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement

Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en huidig privacyreglement.
De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van de website eerst in zijn geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken en onmiddellijk te verlaten.

3. Aard te bewaren informatie

Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.

3.1 De website van de Therapeut heeft een wijze om informatie op te vragen of informatie deelt met de Gebruiker

Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens als naam, adres, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer.

3.2 De website van de Therapeut heeft een wijze voor de Gebruiker om zich in te schrijven of af te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).

De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor artikel 3.3

3.3 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt

In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Cliënt: naam, adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde behandelingen betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van
de Therapeut. In het kort documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt. De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier.

3.4 E-mail berichten

Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.

4. Doel bewaren informatie

4.1 Administratie

De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7 jaar) zoals gemeld in artikel 3.2 wordt gebruikt om alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen, voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit 3.2 en 3.4 kan voor dit doel worden bewaard.

4.2 Verbetering diensten

Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.1, 3.2 en 3.4 wordt gebruikt om de website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

4.3 Marketing

Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.3) worden gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.3) worden gebruikt om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde statische informatie voor klanten en zakelijke partners.
Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden beschikbaar gesteld.

4.4 Het cliëntendossier

De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden verscheidene ander doelen:
– Financiële administratie, bijvoorbeeld voor het opstellen van een factuur.
-Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie, de Therapeut kan met een collega-therapeut intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar een persoon herleidbare informatie besproken.

4.5 Informatie op de zorgnota

De cliënt ontvangt een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op deze nota staat de volgende informatie va de Cliënt: naam, adres, woonplaats, kosten van het consult, omschrijving van de gegeven soort, datum van de behandeling. Deze informatie is voor de administratie van de Cliënt.

5. Veranderingen aan het privacyreglement

In de toekomst kunnen de manier waarop de informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar info@tiesz.nl De Therapeut zal de bezwaren respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.

6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy

Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de Therapeut via e-mailadres: info@tiesz.nl De Therapeut zorgt dan voor aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de informatie daarvoor noodzakelijk is.

7. Veiligheid

De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.

8. Adres gebruiker website

Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt.

9. Aanvullende informatie

9.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens)

9.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie zoals vermeld in artikel 4.

9.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt, verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in een situatie beschreven in huidig artikel 9.3 omgaat met informatie.

9.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.

10. Cookies en website disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Disclaimer website

Door gebruik te blijven maken van deze website geeft de Gebruiker toestemming voor deze cookies en gaat Gebruiker akkoord met de volledige inhoud van de privacy statement.
De informatie op de huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg

Tiesz kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde  informatie.